logo amadeusz weroński stronyinternetowe dev czarne
Bezpłatna Konsultacja

Regulamin świadczenia usług prowadzenia Google Ads

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę "StronyInternetowe.dev Amadeusz Weroński" z siedzibą przy ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź, województwo śląskie, powiat będziński, gmina Czeladź, NIP: 6252473936, REGON: 386396786.

1.2. Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres e-mail: biuro@stronyinternetowe.dev.

2. Zakres usług

2.1. Firma świadczy następujące usługi w zakresie Google Ads: zarządzanie kontem Google ads, tworzenie reklam z materiałów dostarczonych przez klienta, zarządzanie kontem Google Merchant Center, konfiguracja konta Google Analytics 4, Google Tag Manager i Google Search Console do pomiaru skuteczności kampanii Google ads, 60 minut konsultacji miesięcznie z certyfikowanym specjalistą od e-commerce, jednorazowy 15-minutowy audyt video sklepu oraz miesięczny raport Google Looker Studio.

3. Opłaty

3.1. Za świadczenie usług przez pierwszy miesiąc Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 999 zł netto.

3.2. W kolejnych miesiącach opłata wynosi 10% od budżetu wydanego w Google Ads + 5% od sprzedaży z kampanii Google Ads.

3.3. W przypadku gdy Klient nie dostarczy materiałów niezbędnych do zrealizowania nowej kampanii, faktura wystawiona za prowizję będzie nie mniejsza niż 999 zł netto.

3.4. Do faktur z przekroczonym terminem płatności, automatycznie po 7 dniach zostanie naliczone od 40 do 70 € rekompensaty za zwłokę na mocy art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE.

4. Okres obowiązywania umowy

4.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4.2. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę, informując o tym firmę co najmniej 7 dni przed końcem bieżącego miesiąca.

5. Prawa i obowiązki Klienta

5.1. Klient dostarcza materiały niezbędne do realizacji kampanii reklamowych.

5.2. Firma zakłada konto w imieniu Klienta. Podczas trwania usługi oraz po jej zakończeniu, Klient posiada prawa administratora i pełną własność konta.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem: https://stronyinternetowe.dev/polityka-prywatnosci/.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług należy kierować na adres e-mail: biuro@stronyinternetowe.dev.

7.2. Spory wynikłe w związku z realizacją usług będą rozwiązywane według prawa polskiego przez Sąd w Katowicach.

8. Ograniczenia odpowiedzialności

8.1. Firma ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzetelne wykonanie zlecenia. Nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z działań Klienta ani zewnętrznych czynników niezależnych od Firmy.

Regulamin usługi "Audyt sklepu internetowego 100 rekomendacji"

 1. Definicje
  • Usługa: "Audyt sklepu internetowego 100 rekomendacji"
  • Zamawiający: osoba lub firma, która zamawia Usługę
  • Wykonawca: firma świadcząca Usługę
 2. Zakres usług
  • Usługa "Audyt sklepu internetowego 100 rekomendacji" obejmuje następujące etapy:
   • Wstępna wideo konsultacja: Zamawiający ma prawo do wstępnej wideo konsultacji z certyfikowanym specjalistą od e-commerce na Google Meet. Czas konsultacji wynosi od 15 do 60 minut.
   • Dostęp do Arkusza Google - Audyt Checklista 100 rekomendacji: Zamawiający otrzymuje dostęp do Arkusza Google, który zawiera Audyt Checklista 100 rekomendacji dla URL sklepu, który został podany podczas składania zamówienia. Arkusz zostanie dostarczony w ciągu 2 do 7 dni roboczych na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
   • Wideo konsultacja z omówieniem wyniku Audytu: Zamawiający ma prawo do wideo konsultacji z certyfikowanym specjalistą od e-commerce na Google Meet, podczas której omówione zostaną wyniki Audytu. Czas konsultacji wynosi od 15 do 60 minut.
   • Dodatkowa konsultacja (opcjonalna): Zamawiający ma prawo do dodatkowej konsultacji z certyfikowanym specjalistą od e-commerce na Google Meet, podczas której omówione zostaną zmiany na sklepie, które wprowadził Zamawiający na podstawie audytu. Zamawiający ma 365 dni na odebranie dodatkowej konsultacji. Czas konsultacji wynosi od 15 do 60 minut.
 3. Warunki korzystania
  • Z Usługi mogą korzystać osoby, które posiadają prawa własności lub są zatrudnione w firmie, która posiada sklep internetowy do audytu.
 4. Prawa i obowiązki Zamawiającego
  • Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą w celu realizacji Usługi.
  • Zamawiający nie może wykorzystać wyników audytu do audytu innego sklepu niż ten, który został określony w zamówieniu.
 5. Prawa własności intelektualnej
  • Prawa własności do dokumentów wynikających z Usługi nie są przenoszone na Zamawiającego, ale Zamawiający otrzymuje licencję na użytek własny z możliwością nieodpłatnego udostępnienia podmiotom współpracującym z Zamawiającym.
 6. Polityka prywatności
  • Dane do audytu są zbierane przez stronę internetową Wykonawcy w momencie złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
  • Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności są dostępne na stronie internetowej Wykonawcy.
 7. Ograniczenia odpowiedzialności
  • Wykonawca jest odpowiedzialny tylko za dostarczenie audytu oraz konsultacje w umówionym przez Zamawiającego terminie.
 8. Postępowanie reklamacyjne
 9. Zmiany w regulaminie
  • Zmiany w regulaminie są wprowadzane zgodnie z obowiązującym prawem.
 10. Prawo właściwe i sąd właściwy
 • Wszelkie spory wynikające z korzystania z Usługi będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim.
 • Sąd właściwy do rozpatrywania sporów to Sąd w Katowicach.

Kody promocyjne

 • Wykonawca oferuje kody promocyjne, które umożliwiają Zamawiającemu skorzystanie z Usługi w promocyjnej cenie pod warunkiem spełnienia określonych zadań promocyjnych.
 • Kody promocyjne i warunki ich użycia są następujące:
  • SUPERDEAL - Zamawiający może skorzystać z Usługi w cenie 699 zł w zamian za szczerą wideo opinię o Usłudze. Kupon jest ograniczony do 3 sztuk.
  • START - Zamawiający może skorzystać z Usługi w cenie 1099 zł w zamian za szczerą opinię o Usłudze w formie dokumentu firmowego z podpisem. Kupon jest ograniczony do 3 sztuk.
  • ECOMMERCE.PL - Członkowie społeczności ecommerce.pl mogą skorzystać z Usługi za darmo w zamian za test MVP Usługi oraz szczerą opinię w formie wideo lub dokumentu firmowego z podpisem oraz opinię na platformie ecommerce.pl.
 • Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z kodów promocyjnych lub do ich anulowania w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
 • Jeżeli zadanie promocyjne nie zostanie wykonane przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od odebrania audytu w formie checklisty, Wykonawca ma prawo doliczyć opłatę do 90% pełnej ceny Usługi.
 • Zadanie promocyjne musi być dostarczone na adres e-mail biuro@stronyinternetowe.dev
  • w formacie: .pdf, .jpg, .png, .avi, .mp4, .mov.
  • wiadomość musi zawierać klauzulę: “Niniejszym oświadczam, że udzielam StronyInterntowe.dev Amadeusz Weroński NIP: 6252473936 pełnomocnictwa do wykorzystania mojej opinii na temat usług na potrzeby promocji i marketingu. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia, nazwiska, logo oraz treści mojej opinii w dowolnej formie i na dowolnym nośniku, w tym w witrynie internetowej, kanałach social media oraz materiałach promocyjnych i reklamowych.”
logo amadeusz weroński stronyinternetowe dev czarne
StronyInterntowe.dev 
Amadeusz Weroński
NIP: 6252473936
Czeladź
biuro@StronyInternetowe.dev
tel. 505 083 032
Regulamin usługPolityka Prywatności
Copyright © 2024 Amadeusz Weroński